Terms

TERMS

YOUR INNER NATURE BY EMRIK SUICHIES

ALGEMENE BETALINGS EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HET NEW HEALTH CENTRE. Rechtsmatig vertegenwoordigd door Emrik Suichies.

Algemeen

Artikel 1

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze cursusaanbiedingen, overeenkomsten en
uitvoering daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met New Health Centre is overeengekomen.
2.
De enkele toezending van documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de
cursus.

Aanbiedingen

Artikel 2

1.
Alle gedane cursusaanbiedingen blijven gedurende een periode van 14 dagen gestand, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere aanbieding leidt eerst dan tot een overeenkomst,
wanneer deze na aanvaarding door de wederpartij niet schriftelijk door de leverancier wordt
herroepen. Een herroeping zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden
verzonden.
2.
Alle bij een cursusaanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ze zijn voor de leverancier slechts bindend indien dit
nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Overeenkomsten

Artikel 3

1.
Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat de cursusaanbieder de order
uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd via mail of schriftelijk.

2.
Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede mondelinge toezeggingen
gedaan door New Health Centre, vertegenwoordigers, agenten of andere
tussenpersonen zijn slechts bindend indien New Health Centre deze schriftelijk heeft bevestigd door een
daartoe bevoegd persoon.
3.
Voor leveringen c.q. werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt aangeleverde mail of fax tevens als
opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig
weer te geven. Ter zake dit gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk
tegenbewijs.
4.
Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
afnemer uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke
nakoming van de overeenkomst.
5.
Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,
van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen
voldaan zal worden.
Prijzen
Artikel 4

1.
Bij uitgifte van een nieuwe cursusprijslijst verliezen eerder gedane cursusaanbiedingen hun
geldigheid.
2.
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:
a.
gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van
inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidskosten, en andere kosten
b.
vrijgesteld van BTW
c.
vermeld in Nederlandse valuta, onder voorbehoud van koerswijzigingen, welke worden
doorberekend indien de officiële valutapariteit op het moment van de aflevering meer
dan 2% afwijkt van de valutapariteit op aanbiedingsdatum, welke op 100 wordt
gesteld.

3.
Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt als prijs voor de cursus of
scholing de prijs vermeld in onze ten tijde geldende prijslijst en/of actuele prijzen op de website
http://www.emriksuichies.org/ .
Aansprakelijkheid
Artikel 5

1.
Behoudens algemeen geldende dwingende rechtsregels en algemene rechtsregels van
redelijkheid en billijkheid of goede zeden en door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld
onzerzijds, zijn wij in beginsel niet aansprakelijk voor schade tijdens de scholing of cursus van
welke aard dan ook.
2.
Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard
dan ook is uitgesloten. Voor het overige vrijwaart de afnemer ons uitdrukkelijk en volledig.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6

1.
Wij behouden ons ten alle tijde de eigendom voor van alle door ons geleverde cursus- of
scholingszaken, totdat de openstaande factuur geheel is voldaan.
2.
Het is de afnemer niet toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde kennis en
syllabus in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf of activiteiten aan derden onder
voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te verkopen en over te dragen.
3.
Ter zake van de (bij)geleverde en alle andere essentiële documentatie geldt dat de wederpartij
deze alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en op geen enkele wijze en aan wie dan
ook zal doorleveren c.q. verkopen.

Betaling

Artikel 7

1.
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige korting of
schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bank- of
girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien automatische incasso van toepassing is
geldt een betalingskorting van 2%. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadatum is
bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2.
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
3.
Vanaf het moment dat de bevestiging van deelname aan de scholing of cursus is gedaan door
de afnemer, zijn wij gerechtigd om dit bedrag te vorderen bij de deelnemer(s).
4.
Bij annuleren van de scholing of cursus tot 1 maand voor de cursusdatum is de helft van het
totale cursusbedrag verschuldigd.
Bij annuleren van de scholing of cursus in de periode van 1 maand tot 1 dag voor de actuele
cursusdatum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Rente en kosten

Artikel 8

1.
Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, dit geldt mede ten
aanzien van bedragen waarvoor door ons uitstel van betaling is verleend, is de afnemer van
rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een)
maand verschuldigd over het nog openstaand bedrag, en komen voor rekening van de afnemer
te stellen op tenminste 15% (met een minimum van € 125,-) van het, met inbegrip van vernoemde
rente, door de afnemer verschuldigd bedrag.
2.
Indien gerechtelijke inning nodig blijkt, is de afnemer de daaraan verbonden kosten, inclusief de
kosten van rechtsbijstand van New Health Centre, verschuldigd.

Overmacht

Artikel 9

1.
New Health Centre is niet gehouden tot nakoming van enig verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als
gevolg van die omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet,
rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Toepassing

Artikel 10

1.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen die tussen afnemer en New Health Centre ontstaan, zullen worden beslecht door de, binnen
ons vestigingsgebied bevoegde Burgerlijke Rechter in het Arrondissement Arnhem. Zulks zover de
wettelijke bepalingen dit toelaat,
Sneek, 1 augustus 2022